Bỏ qua đến nội dung

Colors

Color-related features.
Nhận xét14
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét10
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
💡
Tab Share giúp bạn dễ dàng chia sẻ bất kỳ biểu đồ nào, hoặc thậm chí tải xuống dưới dạng hình ảnh.
Nhận xét17
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét8
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Wide Gamut Colors

Nhận xét14
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét21
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Interpolation Color Spaces

Nhận xét6
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Tài nguyên được đề xuất

Design for Developers
Sarah Drasner
Netlify

Design for Developers

Learn how to become self-sufficient for the entire process of execution from concept to design to implementation.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.