Bỏ qua đến nội dung

CSS-in-JS

Sau một số sự tăng trưởng ban đầu, dường như ngành CSS-in-JS đã đạt đến mức ổn định, và việc CSS gốc đang tiếp nhận nhiều ưu điểm chính của nó có lẽ là một yếu tố đóng góp lớn.

Tỷ lệ theo thời gian

So sánh dữ liệu
Tỷ lệ sự hài lòng, quan tâm, sử dụng và nhận biết theo thời gian.
Styled Components
JSS
Styled JSX
Emotion
CSS Modules
Styled System
Stitches
Theme UI
vanilla-extract
Windi CSS

Không bao gồm các công nghệ có mức độ nhận biết dưới 10%. Mỗi tỷ lệ được xác định như sau:

  • Sự hài lòng: sẽ sử dụng lại / (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại)
  • Quan tâm: muốn học / (muốn học + không quan tâm)
  • Sử dụng: (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại) / tổng
  • Nhận biết: (tổng - chưa bao giờ nghe) / tổng

Kinh nghiệm theo thời gian

Tổng quan ý kiến ​​​​về các công nghệ được khảo sát theo thời gian.
Sẽ sử dụng lại
Sẽ không sử dụng
Có quan tâm
Không quan tâm
Chưa bao giờ nghe

Các công nghệ chỉ có một năm dữ liệu không được bao gồm.

Phân chia tích cực/tiêu cực

Biểu đồ này phân chia tích cực (“muốn học”, “sẽ sử dụng lại”) vs tiêu cực (“không quan tâm”, “sẽ không sử dụng lại”) trình bày trên cả hai mặt của trục trung tâm.

Độ dày của thanh biểu thị số lượng người trả lời biết về một công nghệ.

Các công cụ khác

So sánh dữ liệu

Overall Happiness

So sánh dữ liệu

Tài nguyên được đề xuất

Intermediate React, v5
Brian Holt
Snowflake

Intermediate React, v5

Learn to build scalable React applications using the latest tools and techniques available in the React ecosystem! This course is modular, where you can pick and choose various react ecosystems you want to learn.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.