Bỏ qua đến nội dung

Tính năng

CSS đã có những bước tiến vượt bậc gần đây, và nhiều tính năng mới được giới thiệu và dần dần được cộng đồng lập trình viên tiếp nhận.

Tổng quan về tính năng

Layout
Shapes & Graphics
Colors
Interactions
Typography
Accessibility
Other Features

Tỷ lệ theo thời gian

So sánh dữ liệu
Tỷ lệ sử dụng và nhận thức theo thời gian đối với các tính năng được đánh giá cao nhất.
aspect-ratio
gap property for flexbox
@container Queries
CSS Filter Effects
backdrop-filter
Intrinsinc Sizing Keywords
currentColor
scroll-behavior
CSS Variables (Custom Properties)
CSS Comparison Functions
:has()
CSS Nesting

Mỗi tỷ lệ được định nghĩa như sau:

  • Sử dụng: (đã sử dụng) / tổng số
  • Awareness: (đã sử dụng + **biết về nó **) / tổng số

Điểm kiến ​​thức

So sánh dữ liệu
Trong số tất cả các tính năng được đề cập trong cuộc khảo sát, có bao nhiêu tính năng mà người trả lời đã biết?

Danh sách đọc

So sánh dữ liệu
Bao nhiêu người trả lời đã thêm từng mục vào danh sách đọc của họ?
Tính năng "Danh sách đọc" cho phép người trả lời lưu các mục họ muốn tìm hiểu thêm khi đang thực hiện khảo sát và nhận được bản tóm tắt các tài nguyên hữu ích về chúng ở cuối khảo sát.

Tài nguyên được đề xuất

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

CSS is rich in capabilities and is more than simply laying out pages! Replace costly JavaScript with CSS.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.