Bỏ qua đến nội dung

Other Features

Other CSS features.

CSS Variables (Custom Properties)

Nhận xét19
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Lựa chọn của tôi năm 2023: text-wrap: balance

Tiêu đề nên lấp lánh và dễ đọc như một cơn gió, ngay cả khi màn hình khó đoán trước. Tôi đã chiến đấu với những từ đơn độc ở cuối dòng (xin chào, từ góa phụ!), nhưng bạn có biết gì không? Nhập text-wrap: balance - phép thuật sửa chữa trong một dòng mà thật sự là phép màu!

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Ahmad Awais

Phó Chủ tịch DevRel & thành viên sáng lập Hội đồng Tư vấn Google Developers
Nhận xét9
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

CSS Comparison Functions

Nhận xét7
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét16
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét12
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét38
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét8
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét16
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Shadow DOM Features

Nhận xét8
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Trigonometric Functions

Nhận xét8
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét65
So sánh dữ liệu
Native CSS nesting, excluding pre- or post-processors.
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét8
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét8
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Individual Transform Properties

Nhận xét16
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Tài nguyên được đề xuất

Dynamic CSS with Custom Properties (aka CSS Variables)
Lea Verou
MIT

Dynamic CSS with Custom Properties (aka CSS Variables)

Modern browsers ship with CSS Custom Properties, also known as “CSS variables”, a superpower that enables us to create reusable components without any JavaScript dependencies needed
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.